Copyright

Webdesign

Alle rechten voorbehouden. Niets van deze site (foto's noch teksten) mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaargemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enig ander manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Xammes fotografie. Alle foto's en teksten op deze website zijn eigendom van Xammes fotografie en/of Sharon Meijster-Siep!

We do not remember days, we remember moments...

Cesare Pavese
Auteurswet

De foto’s die Xammes fotografie (Sharon Meijster) verstrekt zijn uitsluitend bedoeld voor eigen gebruik en vertoning in familie en/of vriendenkring. Het inzetten van foto‘s voor commerciële doeleinden is niet toegestaan, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Het is ook niet toegestaan om de foto‘s op welk andere wijze dan ook openbaar te maken. Dit is in conflict met de auteurswet. U koopt bij Xammes fotografie de afdrukken en digitale bestanden, niet de rechten van de foto’s. Het is dan ook verboden foto’s van de website af te halen en te gebruiken, te dupliceren of te bewaren ongeacht het beoogde doel. Gebruik van foto’s buiten een opdracht om, dient aangevraagd te worden. Afhankelijk van het gebruik is hiervoor een apart tarief van toepassing. Laat u hierover duidelijk informeren om misverstanden te voorkomen.


Wat u moet weten over auteursrecht op foto's
Scroll to Top